ЗА МЕН

ЗА МЕН

Завърших бакалавърската си степен, специалност „Психология” към ПУ „Паисий Хилендарски”. Към същия университет получих магистърска степен, специалност „Приложна психология”. От февруари 2011г. посещавам група за допълнителна квалификация по метода на Психодрама към Фондация „Психотерапия 2000”. Към настоящия момент съм преминала часове личен опит и успешно завършено ниво психодрама асистент. Обучението ми продължава и за степен психодрама терапевт. Пълноправен член съм на Българското дружество по психодрама и групова терапия - ТУК.

Допълнителни сертифицирани обучения:

  • Сертификат от Превантивно-информационен център по наркомании към общински съвет по наркотични вещества - Пловдив за участие в семинар 'Техники за скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение', 03-04 февруари 2011;
  • Сертификат за протекло обучение в терапевтичвн метод 'Приказкотерапия', проведено от Инна Бранева - психолог и психотерапевт, 18 март 2011;
  • Сертификати за участие и съорганизиране на 3 национални дискусионни форума под надслов 'С любов към детето' към ДТЦ 'Слънчице';
  • Сертификат за протекло обучение по Арт-терапия проведено от Инна Бранева - психолог и психотерапевт от 27 ноември 2011;
  • Удостоверение за проведена студентска практика в реална работна среда с номер 6515/15.08.2013 издадено от ПУ 'Паисий Хилендарски' в уверение на това, че се е провело успешно прсктическо обучение от 240 часа в Център 'С УМ И СЪРЦЕ' ЕООД - Детска психология.

Професионалният си опит в сферата на психологията получих като доброволец към ДТЦ „Слънчице”; проведена студентска практика в реална работна среда от 240 часа в Център 'С УМ И СЪРЦЕ' ЕООД-Детска психология, Фонд за превенция на престъпността „ИГА” – работа с деца и родители; Ресурсен център за подкрепа на приобщаващото образование– гр.Пловдив; водещ на групи за деца „Творя себе си” към Център за изкуства и себепознание „Пълдин Арт клуб” – гр.Пловдив.

Работя под супервизията на Инна Бранева – психолог, психотерапевт.